Person

Dr., Professor als Juniorprofessor

Sjoerd Dirksen

Lehrstuhl für Mathematik C (Analysis)
Juniorprofessur für Mathematik der Signalverarbeitung

Address

Room: 211

Pontdriesch 10

52056 Aachen

Fax: +49 241 80 92390