A Novel Full-Euler Low Mach Number IMEX Splitting

Zeifang, Jonas (Corresponding author); Schütz, Jochen; Kaiser, Klaus; Beck, Andrea D.; Lukacova-Medvidova, Maria; Noelle, Sebastian

Hong Kong / Global Science Press (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

Communications in computational physics : CiCP
Band: 27
Ausgabe: 1
Seite(n): 292-320

Identifikationsnummern