Reconstructing infinite sets of integers

Orlando [u.a.] / Elsevier (2002) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of combinatorial theory / Series A
Band: 99
Ausgabe: 2
Seite(n): 297-306

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Rautenbach, Dieter
Triesch, Eberhard

Identifikationsnummern