SIP: critical value functions have finite modulus of non-convexity

Dorsch, D.; Guerra-Vazquez, F.; Günzel, H.; Jongen, Hubertus Th.; Rückmann, J.-J.

Berlin : Springer [u.a.] (2012)
Fachzeitschriftenartikel

In: Mathematical programming
Band: 136
Heft: 1 Special Issue: SI
Seite(n)/Artikel-Nr.: 133-154

Identifikationsnummern