Theta type Jacobi forms

Woitalla, Martin (Corresponding author)

Warszawa / IM PAN (2017) [Fachzeitschriftenartikel]

Acta arithmetica
Band: 181
Ausgabe: 4
Seite(n): 333-354

Identifikationsnummern