ϕ-Divergence in Contingency Table Analysis

Kateri, Maria (Corresponding author)

Basel / MDPI (2018) [Buchbeitrag, Fachzeitschriftenartikel]

Entropy : an international and interdisciplinary journal of entropy and information studies
Band: 20
Ausgabe: 5
Seite(n): 324

Identifikationsnummern

Downloads