The H-force set of a hypertournament

Amsterdam / Elsevier (2014) [Journal Article]

Discrete applied mathematics
Volume: 169
Page(s): 168-175

Authors

Authors

Li, Ruijuan
Zhang, Xinhong
Li, Shengjia
Guo, Qiaoping
Guo, Yubao

Identifier