The H-force set of a hypertournament

Li, Ruijuan (Corresponding author); Zhang, Xinhong; Li, Shengjia; Guo, Qiaoping; Guo, Yubao

Amsterdam : Elsevier (2014)
Journal Article

In: Discrete applied mathematics
Volume: 169
Page(s)/Article-Nr.: 168-175

Identifier