Theta type Jacobi forms

Woitalla, Martin (Corresponding author)

Warszawa / IM PAN (2017) [Journal Article]

Acta arithmetica
Volume: 181
Issue: 4
Page(s): 333-354

Identifier