SIP: Critical Value Functions have Finite Modulus of Non-Convexity

Dorsch, Dominik; Guerra Vázquez, Francisco; Günzel, Harald; Jongen, Hubertus Th.; Rueckmann, Jan-Joachim

Aachen (2010)
Preprint

In: Preprint Lehrstuhl C Mathematik 139

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehrstuhl für Mathematik der Informationsverarbeitung [114510]

Identifikationsnummern