A sequential sensor selection strategy for hyper-parameterized linear Bayesian inverse problems

Aretz-Nellesen, Nicole; Chen, Peng; Grepl, Martin A.; Veroy-Grepl, Karen

(2020)
Preprint

Einrichtungen

  • Fachgruppe Mathematik [110000]
  • Lehr- und Forschungsgebiet Optimierung mit partiellen Differentialgleichungen [112620]
  • Lehr- und Forschungsgebiet für Hochleistungsrechnen ingenieurmäßiger Modelle [316320]