Discrete Möbius Energy

Scholtes, Sebastian Tobias

(2013)
Preprint

Identifier